LOTTOSOD888 เว็บแทงหวย คาสิโนออนไลน์ บาคาร่า แทงบอล

วัดไทยลุมพินี บนแผ่นดินประสูติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

วัดไทยแห่งแรกในประเทศเนปาลคือ วัดไทยลุมพินี (Royal Thai Monastery Lumbini Nepal) ที่ตั้งอยู่ภายในปริมณฑลสังเวชนียสถานเขตลุมพินีวัน อยู่ทางเขตตะวันตกของสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล ใกล้กับชายแดนประเทศอินเดีย เป็นอารามสำคัญที่ลงหลักปักฐานบนผืนแผ่นดินอันเป็นสถานที่ประสูติของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ณ เมืองลุมพินี ไม่เพียงเผยแผ่หลักธรรมคำสอนขององค์พระศาสดาให้ขจรขจาย ทว่า ยังมีกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อสาธุชนและผู้คนอีกมากมาย ซึ่ง ล็อตโต้สด จะพาทุกท่านไปทำความรู้จักให้มากขึ้นในบทความนี้ครับ

ประวัติโดยสังเขป วัดไทยลุมพินี

สำหรับวัดไทยลุมพินี เป็นวัดที่สร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ตั้งอยู่ในปริมณฑลสังเวชนีย สถานที่ประสูติขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ณ สวนลุมพินีวัน ราชอาณาจักรเนปาล สร้างขึ้นด้วยศรัทธาของพุทธบริษัทชาวไทย ในนามรัฐบาลไทย โดยใช้งบประมาณแผ่นดิน และผู้ศรัทธาร่วมทาบุญ ทาสัญญาเช่าที่ดิน จากรัฐบาลเนปาล จานวน 3 แปลง รวมพื้นที่ 8 เอเคอร์ (20 ไร่เศษ) เป็นระยะเวลา 99 ปี เพื่อเป็นการบูชาคุณพระพุทธศาสนา และร่วมเฉลิมฉลองในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9  ทรงครองสิริราชสมบัติ ครบ 50 ปี

ประวัติโดยสังเขป วัดไทยลุมพินี

วัดไทย ลุมพินี ในพื้นที่พุทธสถานลุมพินี

พุทธอุทยานอนุสรณ์สถานลุมพินีวัน จากที่ ล็อตโต้สด888 ได้ศึกษามา ในสมัยที่ท่านอูถั่นชาวพุทธพม่า ยังดำรงตำแหน่งเลขาธิการองค์การสหประชาชาติ ได้เชื้อเชิญชาวพุทธทั่วโลก ให้มารวมใจกันสร้างพุทธานุสรณ์สถานเป็นพุทธบูชา แด่องค์พระบรมศาสดา นำสันติภาพให้เกิดขึ้นในโลก ทางรัฐบาลไทยในปี 2535 มีมติเห็นชอบให้สร้างวัดไทยลุมพินี โดยใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน และมอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการ แต่งตั้งคณะกรรมการก่อสร้าง ทำหน้าที่ออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง ให้เป็นไปตามเป้าหมาย คือ การส่งเสริมเผยแผ่พระพุทธศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมไทย ตามข้อตกลง (Commitment) ระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลเนปาล ในโครงการพัฒนาลุมพินีสถาน เพื่อให้เป็นศูนย์กลางการเผยแผ่และสืบสานพระพุทธศาสนา

การก่อสร้างวัดไทย ลุมพินีประเทศเนปาล

ปี 2538 จึงได้เริ่มการก่อสร้าง โดยพระเมตตาของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จมาทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ.2538 มีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เอกอัครราชทูต กรมการศาสนา กรรรมการพัฒนาลุมพินีวัน (LDT) และพุทธบริษัทชาวไทยและเนปาลมาร่วมในพิธีเป็นจำนวนมาก กรมการศาสนาเป็นผู้ดูแลงานก่อสร้าง ตามแผนที่กำหนดไว้ คือ การปรับระดับพื้นที่ สร้างกำแพงรั้วรอบวัด หอฉัน หอสวดมนต์ และกุฏิสงฆ์ ๒ หลัง จัดทำระบบไฟฟ้า น้ำประปา ปลูกต้นไม้สำคัญตามพุทธประวัติ จัดสวนไม้ดอก ไม้ประดับสร้างสระโบกขรณี ถังเก็บน้ำ บ่อบาดาล ให้เป็นรมณียสถานที่สวยสดงดงาม และระบบสาธารณูปโภค อื่นๆ

การก่อสร้างวัด

กำหนดการแล้วเสร็จวัดไทย ลุมพินี

ตามแผนงานกำหนดไว้คือ วัดนี้จะต้องแล้วเสร็จภายใน พ.ศ.2540 เพื่อให้ทันการร่วมเฉลิมฉลอง ในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9  ทรงครองสิริราชสมบัติ ครบ ๕๐ ปี แต่เนื่องด้วยภาวะเศรษฐกิจขณะนั้นไม่อำนวย จึงทำหน้าเกิดความล้าช้างานจึงยืดเวลาออกมา ถึงต้องปรับแผนงานกันใหม่ แต่ถึงอย่างไรก็ตาม ตามแผนที่วางไว้ในอีกวาระหนึ่งว่า วัดไทย ลุมพินี จะต้องเสร็จสมบูรณ์ภายในปี 2552 และสามารถผูกพัทธสีมา ฝังลูกนิมิตได้ ในปี 2554 มาสถานทูตไทย แจ้งไปยังกรมการศาสนา เพื่อขอพระภิกษุมาอยู่ประจำเป็นการถาวร ดังเช่นวัดอื่น ๆและจะได้ช่วยดูแลงานก่อสร้างตามโครงการอีกด้วย

ศาสนสถานที่การสร้างแล้วเสร็จในวัดไทย ลุมพินี

การสร้างศาสนสถานดำเนินมาอย่างต่อเนื่อง โดยงบประมาณแผ่นดินที่รัฐบาลจัดสรรให้เป็นหลัก กับทุนทรัพย์ที่ผู้ศรัทธาร่วมกันบริจาคสมทบ มีสิ่งก่อสร้างที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว คือ พระอุโบสถที่มีแบบแปลนเป็นเลิศด้วยสถาปัตยกรรม โดยสถาปนิก-ศิลปินแห่งชาติ ในความดูแลของคณะกรรมการ จากสำนักงานพระพุทธศาสนาและสถานทูตไทย ณ กรุงกาฐมาณฑุ, กุฏิมหาเถรสมาคม (กุฏิกรรมฐาน) 11 หลัง, กุฏิสงฆ์ทรงไทย 4 หลัง, หอสวดมนต์ทรงไทยประยุกต์ 2 ชั้น 1 หลัง, อาคารอเนกประสงค์ที่พักผู้แสวงบุญ 2 ชั้น 1 หลัง, อาคารสำนักงาน 3 ชั้น 1 หลัง, โรงทาน 1 หลัง, ที่พักคณะเตรียมงานผูกพัทธสีมา 12 ห้อง, ที่พักคนงาน, ห้องน้ำ-ห้องสุขาสำหรับผู้แสวงบุญ, ถนน-สะพานทางเข้าวัด

โครงการที่กำลังดำเนิน การสร้างในวัดไทย ลุมพินี

โครงการผ่าตัดตาต้อกระจก

และยังมีอีกหลายอย่างที่มีความจำเป็นต้องสร้าง คือการสร้างกุฏิกรรมฐาน 22 หลัง เพื่อเป็นอนุสรณ์วันเกิดถวายคณะกรรมการมหาเถรสมาคม ผู้บำเพ็ญหิตานุหิตประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา เพื่อเป็นที่ปฏิบัติธรรมฝ่ายพระกรรมฐานและให้สาธุชนทั่วไปที่มาถือศีลปฏิบัติ ธรรมอันเป็นสัดส่วนเฉพาะ โดยขอสนับสนุนงบประมาณแผ่นดิน และรับบริจาคจากพุทธบริษัทผู้มีศรัทธาทั่วไป ขณะนี้ได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน 11 หลังแล้ว

ที่กำลังดำเนินโครงการคือ ตำหนักสมเด็จพระสังฆราช เพื่อรองรับบุคคลสำคัญที่จะมาจาริกแสวงบุญ ในงานสำคัญต่างๆ เพื่อให้วัดแห่งนี้เด่นสง่ามีความเป็นเลิศทางสถาปัตยกรรม ศิลปกรรม และเอกลักษณ์ของไทย ตั้งอยู่เป็นหนึ่งในศาสนสถานนานาชาติ และเป็นวัดที่สมบูรณ์แบบ ควรค่าแก่การศึกษาเรียนรู้ของนานาอารยประเทศ มีกำหนดการสร้างศาลาจตุรทิศ วิหารคตพระมหาเจดีย์ กุฏิรับรองพระมหาเถระ อาคารรองรับบุคคลสำคัญ หอไตรกลางน้ำพระประธานในพระอุโบสถ มณฑป จิตรกรรมฝาผนัง ห้องสุขาสาธารณะ ตามโครงการต่อไป

lottosod ขอบอกว่า พระพุทธศาสนกาลล่วงแล้ว 2566 ปี วัดไทยลุมพินีประเทศเนปาล ท่ามกลางความงดงามของสถาปัตยกรรมแบบไทย สีขาวบริสุทธิ์ ตัดกับท้องฟ้าสีครามสดใสของแดนพุทธภูมิ วัดแห่งนี้คือศูนย์รวมจิตใจของชาวพุทธตลอดมา อีกหนึ่งงานสำคัญที่ไม่เอ่ยถึงไม่ได้ กับการสร้างคุณูปการมหาศาลแก่ผู้คนที่ประสบความป่วยไข้ นั่นคือ “โครงการผ่าตัดตาต้อกระจก” ซึ่งจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องมาเนิ่นนานระหว่างเดือนธันวาคม ได้รับความร่วมมืออันดีจากชาวไทยและหน่วยงานต่างๆ ในท้องถิ่น โดยมีจุดเริ่มต้นอันน่าสนใจยิ่ง เพราะเชื่อมโยงอย่างมีนัยยะกับสวนลุมพินี “สวัสดี”

หากท่านสนใจเป็นสมาชิกกับเราแค่เพียง คลิก สมัครสมาชิกหวยสด แค่ไม่กี่ขั้นตอนท่านก็สามารถรับทราบข่าวสารและสาระดี ๆ ได้ทุกวัน

แท็กที่เกี่ยวข้อง

Like this article?

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Linkdin
Share on Pinterest

เรื่องเด่น ประเด่นร้อน

คำค้นยอดฮิต

ล็อตโต้สด888 (LOTTOSOD888) เว็บให้บริการแทงหวยครบวงจร ที่มีหวยเปิดให้บริการ มากที่สุดในประเทศ ไม่ว่าจะเป็น หวยลาวสตาร์ หวยฮานอย หวยหุ้นวีไอพี เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีคาสิโนออนไลน์ แทงบอลออนไลน์ บาคาร่า และเกมสล็อต เปิดให้บริการแก่สมาชิก พร้อมโปรโมชั่นดีๆ มากมาย

ฟุตบอล